Army Medical Jobbeskrivelser og krav.

Her er noen av de to dusin medisinske jobbene i h ren.

Nar folk flest tenker pa helsearbeidere, tenker de pa kampmedisiner som risikerer livet i feltet for a behandle og redde med soldater.

Den milit re yrkesfaglige spesialiteten (MOS) er 68W, den medisinen som distribuerer med en kampenhet.

Helse-spesialisten (kampmedisin) er prim rt ansvarlig for a gi akuttmedisinsk behandling, begrenset prim rpleie og helsevern og evakuering fra et punkt av skade eller sykdom.

Army Medical Specialists.

De fleste er kjent med det gamle tv-showet MASH (Mobile Army Surgical Hospital), som gjorde beromte kirurgiske sykehuslegemer. Den siste virkelige MASH-enheten ble imidlertid deaktivert i 2006. Utbyttet av MASH-enheten kalles na Combat Support Hospital, som trekker fra et flertall av folgende MOS for a oppna deres oppdrag.

Andre helsepersonell er tildelt milit re sykehus og klinikker for a bista leger og sykepleiere med pasientens helsepersonellbehov.

Karriereforvaltningsfelt 68 er organisert for a fullfore et funksjonelt medisinsk system innenfor h ren pa basen og nar den distribueres i utlandet.

MOS i 68 Career Medical Field.

68A – Biomedisinsk utstyrsspesialist: Disse medisinene er ansvarlige for service og vedlikehold av alt medisinsk utstyr.

68D – Operasjonsspesialist: Som sivile kolleger bistar operasjonsspesialister sykepleiere med a forberede pasienter og operasjonsrom for, under og etter kirurgiske prosedyrer.

68E – Tannlegen spesialister: Assistent tannleger i undersokelse og behandling av pasienter og hjelp med a administrere tannlegekontorer.

68M – Ern ringsspesialist: Hovedansvarlig for a bista i tilsynet med medisinsk ern ringsvirksomhet.

68P – Radiologi Spesialist: Disse teknologene opererer rontgen og tilhorende utstyr som brukes til a diagnostisere og behandle skader og sykdommer.

68Q – Apotekspesialist: Under apotekets veiledning preparerer og medisiner denne medisinen foreskrevne legemidler, og opprettholder apotekets rekvisita og rekorder.

68S – Preventive Medicine Specialist: Gjennomforer forebyggende medisin inspeksjoner, undersokelser og kontroll operasjoner og bistar med forebyggende medisin laboratorie prosedyrer.

68T – Dyrpleiespesialist: Det prim re oppdraget er a ta vare pa statlig eide dyr, for eksempel patruljedyr, seremonielle hester, sledehunder sjopattedyr og dyr som brukes i forskning, men disse soldatene gir ogsa grunnleggende veterin re tjenester til milit re medlemmer med kj ledyr .

68V – Andedrettssakkunnig assisterer med behandling av andedrettsvern eller administrerer respiratorisk terapi og utforer lungefunksjonstester under oppsyn av en lege eller sykepleiebedovende.

68X – Behavioral Health Specialists gir mental helse behandling til pasienter under direkte tilsyn av en h r psykiater, sosialarbeider, psykiatrisk sykepleier eller psykolog. De er en del av teamet som skjermer og intervjuer potensielle pasienter.


Hilsen! Vil du spille i det beste kasinoet? Vi forbereder det for deg. Spill her nå!